Algemene voorwaarden webshop Praktijk voor Borstvoeding

 Algemene leveringsvoorwaarden van Praktijk voor Borstvoeding te Schalkhaar

1 Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Praktijk voor Borstvoeding, die tevens www.praktijkvoorborstvoeding.nl beheert, gevestigd te Schalkhaar;
de Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier een Koopovereenkomst sluit; Koopovereenkomst: iedere Koopovereenkomst tussen Leverancier en de Klant;
Producten: alle zaken en direct met de levering van die zaken samenhangende diensten die het onderwerp zijn van een Koopovereenkomst;
Toeleverancier: de fabrikant van de Producten en/of degene van wie Leverancier ze heeft betrokken.

2 Toepasselijkheid

De Voorwaarden zijn onderdeel van alle Koopovereenkomsten en van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van partijen. Leverancier wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk af.


3 Aanbiedingen, totstandkoming en wijzigingen van Koopovereenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten 

3.0 Een Koopovereenkomst komt tot stand na acceptatie van de door klant geplaatste bestelling op www.praktijkvoorborstvoeding.nl.

3.1 Een Koopovereenkomst komt tot stand indien en voor zover Leverancier een order schriftelijk aanvaardt of daaraan uitvoering geeft. Wijzigingen/aanvullingen in/op een Koopovereenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien Leverancier ze schriftelijk vastlegt en hebben alleen betrekking op de betreffende Koopovereenkomst.
3.2 Alle opgaven door Leverancier van getallen- en/of andere aanduidingen van Producten zijn met zorg gedaan, maar Leverancier kan er niet voor instaan dat er geen afwijkingen zullen zijn. Getoonde foto's, modellen, e.d. zijn slechts aanduidingen. De klant is verplicht te controleren of de artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is, brengt de klant daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail op de hoogte via info@praktijkvoorborstvoeding.nl (waar de bestelling en of order is geplaatst) onder vermelding van naam, adresgegevens, bankgegevens en het ordernummer in het onderwerp van de e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom de artikelen niet voldoen.

3.3 Leverancier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de leverancier dit schriftelijk mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.


4 Prijzen
4.1 De prijzen voor producten staan bij de producten op www.praktijkvoorborstvoeding.nl.

Prijzen zijn uitgedrukt in Euro en exclusief of inclusief omzetbelasting als aangegeven op de prijslijst.
4.3 Leverancier is ook na het sluiten van de Koopovereenkomst bevoegd kennelijke fouten in de prijsstelling te corrigeren, wanneer deze prijsstelling evident onjuist is en berust op een kennelijke verschrijving of drukfout. 
4.4 Bij Koopovereenkomsten worden verzendkosten in rekening gebracht.
4.5 De actuele bedragen voor verzendkosten staan vermeld op de bestellijst.

5 Betaling

De Klant betaalt de geplaatste bestelling als onderdeel van het bestelproces via www.praktijkvoorborstvoeding.nl.

6 Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van Producten gaat over na feitelijke aflevering


7 Afleveringstermijn

7.1 Een overeengekomen afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Koopovereenkomst geldende omstandigheden en gaat - indien gegevens dan wel hulpmiddelen van de Klant nodig zijn - pas in als deze in bezit zijn van Leverancier. Het streven is om Producten, voor zover voorradig binnen drie werkdagen of als anders is aangegeven door de leverancier na het sluiten van de Koopovereenkomst af te leveren.
7.2 Leverancier zal overeengekomen afleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht nemen. Bij overschrijding heeft de Klant echter geen recht op schadevergoeding en evenmin op ontbinding van de Koopovereenkomst, tenzij de overschrijding zodanig is dat de Klant redelijkerwijs niet kan worden geacht het betreffende gedeelte van de Koopovereenkomst in stand te laten en Leverancier niet in staat is vervangende, soortgelijke Producten, te leveren. De Klant mag in dat geval de Koopovereenkomst ontbinden, voor zover strikt noodzakelijk.

8 Aflevering en risico

8.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering door bezorging van de Producten tegen de verzendkosten, zoals op de bestellijst is aangegeven. 

9 Overmacht
9.1 Indien Leverancier door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming daarvan opgeschort voor de duur van de overmacht. Duurt de overmacht 1 maand, dan hebben beide partijen het recht de Koopovereenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. Ingeval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Leverancier als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichting jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of in redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door directe of indirecte Toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport.

10 Inspectie en klachten 

10.1 Onverminderd het in artikel 14 bepaalde, moeten de Producten direct na aankomst op de plaats van bestemming worden geïnspecteerd. Klachten moeten uiterlijk binnen 48 uur na aankomst schriftelijk aan Leverancier worden gemeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen die termijn kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 15 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk worden gemeld.
10.2 Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het gebruik, de bewerking, de toepassing en/of installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade. De Klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Leverancier in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie. Indien de Klant geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Klant geen aanspraken ter zake.
10.3 De Klant mag de Producten slechts retourneren, indien Leverancier daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Leverancier.
10.4 Indien de Klant tijdig, correct en terecht klaagt, is de daaruit voor Leverancier voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 11 omschreven verplichtingen.


11 Verplichtingen van Leverancier

11.1 De Klant heeft geen aanspraak op garantie in geval van:
- bediening, toepassing, afstelling en/of installatie door de Klant of derden op onoordeelkundige wijze en/of niet Koopovereenkomstig de betreffende productdocumentatie of handleidingen;
- van buiten komende oorzaken, opgetreden na het tijdstip van (af)levering waaronder gebreken die het gevolg zijn van installatie in samenhang met niet compatibele of niet passende andere goederen;
- reparatie of het aanbrengen van wijzigingen aan enig deel van de Producten door de Klant of derden;
- de toepassing van verbruiksgoederen door de Klant of derden die niet door Leverancier zijn geleverd of geadviseerd;
- andere omstandigheden die naar verkeersopvatting voor rekening en risico van de Klant komen.
11.2 Op voorwaarde dat tijdig, correct en Koopovereenkomstig de bepalingen van artikel 10 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de Producten defecten vertonen kan Leverancier ofwel de niet deugdelijk gebleken Producten tegen retournering daarvan vervangen door nieuwe, ofwel de Producten deugdelijk herstellen, al naar gelang de voorwaarden en bepalingen van Toeleveranciers zoals is vastgelegd in artikel 14.
Leverancier heeft het recht om ter uitvoering van zijn vervangings-/ herstellingsverplichting andere, gelijkwaardige, Producten te leveren, die bijvoorbeeld zijn betrokken van andere Toeleveranciers dan aanvankelijk overeengekomen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Leverancier ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten en tot geen verdere (schade)vergoeding gehouden.


12 Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1 Onverminderd het in artikel 14 bepaalde, is Leverancier niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 11. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Leverancier te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van het Product ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. 
12.2 Leverancier is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Koopovereenkomst, voor zogenaamd gevolgschade die de Klant of een derde ter zake van (het gebruik van) de Producten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade.

12.3 De Klant zal Leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en zal hij Leverancier alle schade vergoeden die Leverancier lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.  

13 Intellectuele eigendom
13.1 Onverminderd het in artikel 14 bepaalde, verkrijgt de Klant geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten. Het is de Klant niet toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
13.2 Leverancier verklaart dat naar haar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Leverancier zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De Klant heeft uitsluitend het recht de Koopovereenkomst te ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
13.3 De Klant zal Leverancier onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. Alsdan is alleen Leverancier bevoegd daartegen mede namens de Klant verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal de Klant Leverancier zijn medewerking verlenen.

14 Voorwaarden en bepalingen Toeleveranciers

Alle bedingen, bepalingen en/of voorwaarden (waaronder doch niet beperkt tot garantie-, aansprakelijkheids-en licentievoorwaarden) van een Toeleverancier met betrekking tot de Producten zijn onverkort van toepassing op de Koopovereenkomst tussen Leverancier en de Klant. Ingeval van strijdigheid van die bedingen, bepalingen en/of voorwaarden met deze Voorwaarden, gaan de bepalingen van de Toeleverancier voor. In het bijzonder is Leverancier jegens de Klant nimmer tot een verdergaande garantie, en of aansprakelijkheid gehouden, dan waartoe Leverancier ten opzichte van die Toeleverancier aanspraak kan maken.

15 Overige verplichtingen van de Klant

De Klant zal aan Leverancier alle voor Leveranciers werkzaamheden benodigde gegevens en medewerking steeds tijdig ter beschikking stellen resp. verlenen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Indien en voor zover de Klant de Producten wil exporteren, is hij verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde exportvergunningen.

16 Copyright 
Op alle teksten en illustraties van www.praktijkvoorborstvoeding.nl berust auteursrecht. Overname van (gedeeltes van) de internetpagina/website van, afbeeldingen en tekst is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeelten en/of de volledige inhoud van de internetpagina/website via cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links van de website toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo’s.

17 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en Koopovereenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

18 Identiteit van de ondernemer 

De Praktijk voor Borstvoeding is gevestigd te Schalkhaar, Telefoon 06-30447217 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nr. 08144979. Deze website is eigendom van:

Praktijk voor Borstvoeding

Erna Klein Hofmeijer

De Haarmansenk 30

7433HE Schalkhaar

06 30447217 

info@praktijkvoorborstvoeding.nl


IBCLC: L-27995

 

Btw-identificatienummer: NL001646946B32

Rekeningnummer: NL51 RABO 011 89 93 887

 

Bank Identificatiecode: RABO NL 2 U

BIG-registratienummer: 09011462930

 

NVL-lidnummer Nederland: 35006

AGB-praktijkcode: 90-018065

 

AGB-zorgverlenerscode: 90-039611

 

Professionele zorg bij borstvoeding
Lid van de NVL