Basis Kwaliteit Eisen Lactatiekundige IBCLC

 1. WHO gedragscode
 2. Privacyprotocol
 3. Verslaglegging
 4. Inzagerecht
 5. Contact met andere zorgverleners
 6. Beroepsgeheim
 7. SSL certificaat
 8. Bewaartermijn
 9. Datalekken
 10. Lactatiekundige IBCLC
 11. Evaluatieformulier
 12. Beroepsvereniging NVL
 13. Beroepsprofiel lacatiekundige IBCLC   
 14. Klachten 
 15. Klachtenprocedure
 16. Geschilleninstantie
 17. Algemene voorwaarden van lactatiekundigen aangesloten bij de NVL

1. WHO gedragscode

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'. Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving. Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken. 

De WHO-code wil:borstvoeding beschermen en bevorderen, dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen, dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt, dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

2. Privacyprotocol

Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. 

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie/ praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

3. Verslaglegging

Het doel van verslaglegging is:*registratie van de geleverde zorg;*naslag voor de lactatiekundige en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren; *mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg;*mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen; *In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen;  *personalia/identificatiegegevens;*financiële en administratieve gegevens;  *lactatiekundige/psychologische en medische gegevens.

4. Inzagerecht

Je hebt het recht om de gegevens die over je/jullie zijn vastgelegd in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kun je de lactatiekundige IBCLC verzoeken deze te wijzigen. De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben.

5. Contact met andere zorgverleners

Wanneer de lactatiekundige het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen moet daarvoor om toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd. Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind. 

6. Beroepsgeheim

Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Als cliënt dien je hiervoor toestemming te geven. De lactatiekundige IBCLC heeft zich, gezien de aard van haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. In de Code of Personal Conduct van de IBLCE wordt het beroepsgeheim met name genoemd en lactatiekundigen IBCLC zijn verplicht zich daaraan te houden.

Indien de lactatiekundige IBCLC zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het beroepsgeheim zal zij/hij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de lactatiekundige IBCLC overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden. 

7. SSL-certificaat website (Secure Socket Layer)

Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze verbinding loopt, wordt versleuteld en is niet leesbaar voor anderen. Het groene hangslot of de groene adresbalk maken bezoekers en klanten duidelijk dat de website is beveiligd. Zodra op de website contactgegevens ingevuld kunnen worden, is een SSL-certificaat verplicht. Deze website heeft dit.

8. Bewaartermijn

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 15 jaar.

9. Datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook een lactatiekundige heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

10. Lactatiekundige IBCLC

Een lactatiekundige IBCLC is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen. De beroepsgroep bestaat sinds 1985 en inmiddels zijn er wereldwijd ongeveer 28.105 lactatiekundigen IBCLC verspreid over 102 landen. (Hier vind je het beroepsprofiel)

11. Evaluatieformulier

Hier kun je een evaluatieformulier invullen als je daar behoefte aan hebt.

12. Beroepsvereniging NVL

NVLBorstvoeding geven is een recht en moedermelk is de optimale voeding voor het jonge kind. Lactatiekundigen IBCLC begeleiden het proces van borstvoeding en lactatie en bieden zorg op maat. De relatie tussen moeder en kind staat centraal en lactatiekundigen scheppen voorwaarden om de keuzes van de moeder te verwezenlijken. De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten. Wij maken ons sterk voor ons vak en onze leden. De NVL is gesprekspartner voor andere professionals, overheid en zorgverzekeraars. (Lees meer over de beroepsvereniging NVL). Mijn lidmaatschapsnummer is 35006

13. Beroepsprofiel

14. Klachten

Indien je van mening bent dat de lactatiekundige IBCLC niet op de juiste manier met je gegevens omgaat, kun je dit het beste eerst bij haar kenbaar maken. Mocht je een klacht willen indienen verwijzen we je voor meer informatie over onze klachtencommissie naar de website van Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. De klacht kan worden ingediend bij het volgende emailadres: klachten@nvlborstvoeding.nl 

15. Klachtenprocedure

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. 

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. 

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. 

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op. 

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. 

16. Geschilleninstantie

De geschilleninstantie is opgericht om geschillen te  beslechten, wanneer cliënt en zorgaanbieder niet tot een oplossing komen, ook niet nadat de klachtencommissie van de NVL is ingeschakeld. Iedere zorgaanbieder is verplicht lid te zijn van een geschilleninstantie. Klachten ouder dan een jaar worden niet bij de geschilleninstantie in behandeling genomen.

Professionele zorg bij borstvoeding
Lid van de NVL